Việc hỗ trợ giải độc gan ở địa phương bùng dịch cần khôi phục